Informācija par "Mykoob" 


Elektroniskais žurnāls (sociālais tīkls), lai varētu sekot līdzi bērna izaugsmei!

Mykoob

Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola ir pievienojusies to skolu sarakstam, kas ir pārgājušas no papīra žurnāliem uz elektroniskajiem žurnāliem.Sākot no 2010. gada 1. septembra skolā tika ieviests elektroniskais sekmju uzskaites žurnāls, nodrošinot izglītojamo datu apstrādi un uzglabāšanu elektroniskā formā, kā arī pamatojoties uz LR Izglītības Likuma 58. pantā noteiktajiem bērnu vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākumiem , sākot ar 2010. gada 1. septembri Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolas izglītojamo vecākiem ir pienākums, realizējot sadarbību ar izglītības iestādi, informācijas apmaiņā par bērna sekmēm un mācību procesa norisi, izmantot skolas elektronisko mācību procesa pārvaldes sistēmu "Mykoob", kas atrodama interneta vietnē www.mykoob.lv"Mykoob” sociālais tīkls bez maksas ir pieejams gan skolēniem, gan arī vecākiem. Piekļuves datus nodrošina skola. Sākotnējo lietotājvārdu un paroli vaicājiet klases audzinātājai, papildus informācija pie direktores vietnieces informātikas jautājumos Ināras Jankovskas 10. kabinetā (tālr. 67553669).