Paziņojumi 

MK noteikumi Nr. 89

Rīgas 9. vidusskolas administrācija vēlas Jūs informēt, ka 2011.gada 1.februārī ir pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi".

Saskaņā ar šiem noteikumiem un Izglītības likumu Rīgas 9. vidusskolā izstrādāta kārtība neattaisnoto stundu kavējumu novēršanai, kas stājas spēkā ar 01.03.2011., kur noteikta kārtība, kā rīkoties, ja bērns neapmeklē Izglītības iestādi. Šī plāna 7. sadaļā precizēta izglītojamo vecāku rīcība.


Izglītojamo vecāki:

7.1.) Vecāki par izglītojamā kavējumu informē klases audzinātāju uzreiz, kā ir apzināts iemesls, kas var traucēt apmeklēt izglītības iestādi (slimība, ģimenes apstākļi u.c.), pēc tam iesniedzot kavējumu attaisnojošu apliecinājumu (ārsta izziņu, vecāku zīmi u.c.).

7.2.) Vecāki var attaisnot mācību nodarbību kavējumus ne vairāk kā 3 mācību dienas pēc kārtas. Vecāku attaisnojumi iesniedzami tajā pašā dienā, kad izglītojamais ierodas, izglītības iestādē rakstot zīmi audzinātājam (ir pieņemama arī elektroniska forma).

7.3.) Ja izglītojamais kāda iemesla dēļ (piedalīšanās sporta sacensībās, nometnēs, konkursos u.c. izņemot slimību) kavē mācību nodarbības vairāk kā vienu mācību dienu, tad atļauja šādiem kavējumiem ir jāsaņem, individuāli vienojoties ar izglītības iestādes administrāciju.
Personu apliecinošs dokuments katram no 15 gadu vecuma

Atcerieties, ka personai no 15 gadu vecuma ir obligāts vismaz viens derīgs personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (eID).

Pielikumā buklets, kurā variet uzzināt:
- Ar ko atškiras eID no pases?
- Kur var noformēt personu apliecinošu dokumentu?
-Kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu personu apliecinošu dokumentu?
- Cik izmaksās personu apliecinoša dokumenta noformēšana.