Uzņemšanas noteikumi 

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolas
                  vispārējās vidējās izglītības programmās


Izdoti saskaņā ar Vispārējas izglītības likuma 41.panta otro daļu, Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr.591 ,,Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālās izglītība grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi", Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 21.03.2014. iekšējiem noteikumiem Nr.9-nts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu klašu komplektēšanas kārtību" un Rīgas domes 16.12.2016. nolikumu Nr.103 Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolas nolikums.


I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi nosaka izglītojamo uzņemšanas kārtību Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolas (turpmāk - skola) šādās vispārējās vidējās izglītības programmās:

1.1. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmas neklātienes programma (kods 31012013);

1.2. vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (kods 31012012);

1.3. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma neklātiene (kods 31011013);

1.4. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011012.);

1.5. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma (kods 31011022);

1.6. vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību neklātienes programma (kods 31011023).


2. Izglītojamos vispārējās vidējās izglītības programmas 10.klasē uzņem iesnieguma par izglītojamā uzņemšanu iesniegšanas secībā.


3. Pamats izglītojamā uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmas 10.klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts un pamatizglītības sertifikāts (ja tāds ir iegūts).


4. Brīvu vietu gadījumā vispārējās vidējās izglītības programmas 11.-12.klasē uzņem izglītojamos, ņemot vērā mācību
     sasniegumus liecībā par iepriekšējo mācību gadu vai kārtējā mācību gada sekmju izrakstā.


5. Skola līdz 2018.gada 31.maijam informē izglītojamo vecākus sanāksmē, kā arī skolas interneta vietnē ievieto informāciju par skolas īstenotajām vispārējās vidējās izglītības programmām, pieteikšanās termiņiem, iesniedzamajiem dokumentiem un izglītojamo uzņemšanas kārtību.


II. Obligāti iesniedzamie dokumenti

6. Lai izglītojamo pieteiktu izglītības iestādē, vecāki vai bērna likumiskie pārstāvji (turpmāk - vecāki) izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumā norāda:

6.1. vecāku vārdu un uzvārdu;

6.2. izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;

6.3. izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;

6.4. izvēlēto izglītības programmu;

6.5. vecāku un izglītojamā kontaktinformāciju (tālruni, elektroniskā pasta adresi, ja tāda ir).

7. Iesniegumam jāpievieno:

7.1. apliecības par vispārējo pamatizglītību kopiju, uzrādot oriģinālu;

7.2. sekmju izraksta par vispārējo pamatizglītību kopija, uzrādot oriģinālu;

7.3. Valsts valodas pamatizglītības sertifikāta kopiju (ja tāds ir saņemts), uzrādot oriģinālu;

7.4. stājoties skolas 11. vai 12. klasē, liecību par iepriekšējo mācību gadu un pašreizējā mācību gada sekmju izrakstu;

7.5.izglītojamā medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u vai potēšanas karte 027/u, vai izraksts no potēšanas pases, vai Labklājības ministrijas noteiktajā kārtībā izsniegts personas veselību raksturojošs dokuments).

8.Skolas direktors vai viņa pilnvarota persona, pieņemot iesniegumu par izglītojamā uzņemšanu skolā, iepazīstina izglītojamā vecākus (izglītojamo) ar skolas:

8.1. reģistrācijas apliecību;

8.2. akreditācijas lapu;

8.3. izglītības programmu licencēm;

8.4. skolas nolikumu;

8.5. iekšējās kārtības noteikumiem;

8.6. izglītības programmu akreditācijas lapām;

8.7. izglītības programmu mācību priekšmetu un mācību stundu plāniem un mācību slodzes sadali.

9. Par izglītojamā uzņemšanu skolas vispārējās vidējās izglītības programmā skolas direktors izdod rīkojumu

10.Izglītojamo dokumentus uzņemšanai skolas vispārējās vidējās izglītības programmā pieņem, sākot ar 1.jūniju pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.10.00 līdz plkst.18.00.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem 28.03.2017. Kārtību kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 9.vakara (maiņu) vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās Nr.VSV9-17-10-nts.


Pamatizglītības posmā piedāvājam apgūt:
1.Pamatizglītības otrā posma pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu 7.-9. klasēm.
2.Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas mazākumtautību izglītības programmu 6. – 9. klasēm.
Skola piedāvā arī vakara mācību režīmu.


Dokumentu iesniegšana un izglītojamo uzņemšana 2019./2020.m.g.


01.06.2019.-31.07.2019. ( P., O., Tr., C.) no plkst. 10.00 līdz 17.00
01.08.2019.-31.08.2019. (darba dienās) no plkst.10.00 līdz 17.00


Direktore I. Dupate (67551531)