ESF projekti 1. Eiropas Mūžizglītības programmas "Comenius" apakšprogrammas aktivitāte "Skolu daudzpusējās partnerības" projekts - "Ilgtspējīga attīstība - Eiropas zaļā nākotne"

( Līguma Nr.2013-LV1-COM06-053651)2. Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas „Comenius” projekts „Muzeji – izglītība un moderna sabiedrība"

( Līguma Nr. 2009-1-GR1-COM06-016554 )
3. Eiropas sociālā fonda projekts "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos" ietvaros

( Vienošanās Nr. 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 )
4. Eiropas sociālā fonda projekts "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

( Vienošanās  Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)


5. ESF līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta projekts ,,Inovatīvi risinājumi sociālās atstumtības mazināšanai sociālā riska grupas jauniešiem”

( Līguma Nr. 2009/0318/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/116, ID: 2278 )

  6. Jauniešu iniciatīvas projekts „Izglītības iestāžu apzaļumošana” 2017. gads

        Mūsu skola iesaistījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta organizētajā projektā–konkursā “Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana”, kas veltīts Latvijas valsts simtgadei.

       Projekta - konkursa mērķis bija veicināt bērnu un jauniešu, viņu vecāku, pedagogu un skolēnu pašpārvaldes līdzdalību savas izglītības iestādes teritorijas apzaļumošanā un piederības sajūtas radīšanā savai skolai, pilsētai un valstij, gaidot Latvijas valsts simtgadi.

   AKTVITĀTES:
       Projekta ietvaros, mūsu skolas darbinieki un skolēni aktīvi isaistījās teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbos. Tika sakopta apkārtne, skolas priekšā un pagalmā tika iestādīti rododendri un hortenzijas.